Sảnh bàn tròn

TÊN SẢNH

PLATIN

VENUS

ELITE

MERCURY

FONTANA

PAVILON
KÍCH THƯỚC (D x R)
25.4 x 15.2

25.4 x 21.4

25.4 x 21.4

25.4 x 21.4

25.4 x 21.4

25.4 x 21.4

386

544

544

544

544

544
LỚP HỌC
180

330

330

330

330

330